Tillämpning och noggrannhet 

Programversion 3.0 följer EN 13790 standard, BEN2 och är kompatibel för beräkning av värmeförlusttal enligt FEBY18. All beräkningsmetodik utgör en förenkling av verkligheten och gäller inte minst förluster via mark och solinstrålning som kan beräknas på olika sätt och ger därför en viss osäkerhet. De största osäkerheterna ligger dock i användarens val av indata. Hur t.ex skuggningen för sol in via fönster egentligen ter sig och i de referensvärden som tillämpas för spillvärme från apparater och verksamhet. Beräkning av köldbryggor är besvärligt och det är användarens ansvar att lägga in relevanta data hämtat från andra projekt eller speciell programvara. EHK underlättar dock kalkylen genom att strukturera indata så att köldbryggor tydliggörs och redovisas.

Beräkningen av förluster mot mark förutsätter att golvet är väl isolerat.  

Energikalkylen sker med en styrd inmatning av indata, så det blir enkelt för användaren och så att resultaten kan jämföras med ställda krav. Kalkylen hanterar beteendemässiga indata, spillvärme från apparater och solvärmeinstrålningens betydelse på ett detaljerat sätt. Därmed erhålls en hög noggrannhet, trots att själva beräkningen är starkt förenklad. Resultatet för värmekalkylen har en förväntad beräkningsnoggrannhet på +/- 3 kWh/m2 inom intervallet 10 – 40 kWh/m2 och +/- 5 kWh/m2 inom intervallet 40 – 60 kWh/m2.

I helt skuggiga lägen, eller i mycket soliga lägen, där horisontalstrålningen i riktning öst/syd/väst är några få grader ökar osäkerheten i kalkylen. Om annat energiberäkningsprogram då ska övervägas, måste dock dessa kunna hantera inmatning av data för horisontalskuggning och horisontalavskärmningen bör då mätas med instrument om bättre noggrannhet är ett önskemå eftersom användarens uppskattning av antal grader annars utgör ger den största osäkerheten.